Regulamin Schronisk Młodzieżowych

 1. Prawo do korzystania ze schronisk młodzieżowych przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych. Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 2. Zespoły złożone, z co najmniej 5 osób (w zasadzie do 20 osób) składają przynajmniej na 1 miesiąc przed przybyciem do schroniska zamówienia, załączając znaczek pocztowy na odpowiedź. W zamówieniu podają: nazwisko i imię kierownika zespołu oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu zgody na proponowany termin (w ciągu 10 dni), kierownik zespołu przesyła zaliczkę w wysokości 25% należności przekazem pocztowym pod adresem schroniska. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nieskorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez kierownika schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawa zwrotu zaliczki rozstrzyga ostatecznie właściwe Kuratorium Oświaty, a dla schronisk młodzieżowych PTSM - właściwy terenowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego PTSM. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem do schroniska zespołu wycieczkowego, kierownik schroniska może zamówienie anulować. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej.
 3. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna studencka, a następnie inne osoby.
 4. Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na pobyt dzienny.
 5. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00 do 21.00), wpisują się do książki rejestracyjnej schroniska i oddają legitymacje uczniowskie lub członkowskie kierownikowi schroniska lub jego zastępcy oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku na widocznym miejscu.
 6. Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 7. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterują się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kierownika schroniska.
 8. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 9. Kierownik zespołu wycieczkowego i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska.
 10. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują z miejscowej bielizny pościelowej (względnie, gdy schronisko jej nie ma) muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową (2 prześcieradła i poszewkę na poduszkę).
 11. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 12. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika schroniska.
 13. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.
 14. W godz. od. 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko podczas niepogody i to w schroniskach, które nie mają świetlicy ani jadalni.
 15. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w czasie i miejscu wyznaczonym przez kierownika schroniska. Po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.
 17. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie się, picie alkoholu i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 18. Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane; palić wolno tylko w miejscu wyznaczonym przez Kierownika schroniska.
 19. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno.
 20. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik schroniska jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) i usunięcia go ze schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).
 21. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do właściwego terenowego Kuratorium Oświaty lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM.
 22. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.

Copyright © SSM Kalnica, 2013

Projekt i wykonanie: Przemysław Bogusz, Wetlina